Imeniki Seznami  


Seznam prilog potrebnih za vpis

DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE morajo vlogi za vpis v imenik predložiti naslednja dokazila v izvirniku ali overjeni fotokopiji, razen dokazil iz prve in tretje alineje:

 • dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu,
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o graditvi objektov,
 • dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (v kolikor iz police ni razvidno, da je zavarovana tudi odgovornost kandidata za pooblaščenega inženirja za škodo v skladu z določili ZGO, je potrebno zavarovalni polici predložiti tudi izjavo odgovorne osebe, da zavarovalna polica krije odgovornost kandidata),
 • dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki se za opravljanje storitve(ev), zaradi katere(ih) se posameznik vpisuje v imenik, zahtevajo s predpisi o graditvi objektov in
 • dokazilo o plačani vpisnini v višini 275 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228, SKB banka Ljubljana. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN 031001000014228.

 

DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV morajo vlogi za vpis v imenik predložiti spodnja dokazila v izvirniku ali overjeni fotokopiji, razen dokazila iz prve alineje (če so dokazila napisana v tujem jeziku, jim mora biti priložen tudi slovenski prevod):

 • dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo, ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države,
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi),
 • dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravilpotrdilo združenja oziroma organa, v katerega je posameznik vpisan v matični državi,
 • dokazilo, da ima posameznik v matični državi pravico opravljati storitve, zaradi katerih se vpisuje v imenik (kot ustrezno dokazilo se šteje potrdilo pristojnega organa države o reguliranosti poklica in izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje poklica v matični državi ali dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah v primerih, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran),
 • dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov,
 • dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki se za opravljanje storitve(ev), zaradi katere(ih) se posameznik vpisuje v imenik zahtevajo s predpisi o graditvi objektov za slovenske državljane in
 • dokazilo o plačani vpisnini v višini 275 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228, SKB banka Ljubljana. Podatki za nakazilo iz tujine: SWIFT SKBASI2X, IBAN 031001000014228.

DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV se lahko vpišejo v imenik IZS in opravljajo regulirani poklic po Zakonu o graditvi objektov pod pogojem materialne vzajemnosti le, če so njihove pridobljene poklicne kvalifikacije enakovredne tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije.

 

DRŽAVLJANI DRŽAV POGODBENIC se v imenik IZS vpiše v osmih dneh po dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije. Informacije o izdaji odločb o priznanju poklicnih kvalifikacij najdete tukaj.


 
 
 
 

Dokumenti

 Obrazec za vpis (58 KB)