Imeniki Seznami  


Seznam prilog potrebnih za vpis

 

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobil v Republiki Sloveniji, mora vlogi za vpis v imenik predložiti:
- dokazilo o državljanstvu,
- dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi,
- overjeno dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (če ste strokovni izpit opravili v Sloveniji, ni potrebno predložiti navedenega dokazila, je pa zaželeno priložiti kopijo),
- dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (predlagamo vam, da prijavi predložite overjeno fotokopijo diplome, saj bo tako vloga za vpis v imenik obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani fakultete oz. izobraževalne inštitucije prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v vlogi za vpis v imenik, ujemajo z matično evidenco fakultete oz. izobraževalne inštitucije),
- dokazilo delodajalca o praktičnih izkušnjah, pridobljenih pred 1. 6. 2018 oziroma oceno mentorja (prilepiti povezavo na oceno mentorja), če si je kandidat za pooblaščenega inženirja praktične izkušnje pridobival po 1. 6. 2018,
- dokazilo o načinu opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev (pogodba o zaposlitvi oz. obrazec M-1),
- dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID,  pri katerem višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR; (Opomba: v času do 1.6.2019 velja kot ustrezno dokazilo o zavarovanju odgovornosti v skladu z ZGO-1 oziroma ZGeoD – 1, pri čemer pa mora biti iz dokazila razvidno, da zavarovalna polica krije tudi odgovornost kandidata),
- dokazilo o plačani vpisnini v višini 275,00 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228, v primeru, da nakazujete iz tujine so podatki za nakazilo: SKB banka Ljubljana, SWIFT SKB ASI 2X 1255061, pri SKB d.d. Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

 

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobili v državah pogodbenicah mora vlogi za vpis v imenik predložiti navedena dokazila v izvirniku ali overjeni fotokopiji, razen dokazila iz prve alineje (če so dokazila napisana v tujem jeziku, jim mora biti priložen tudi slovenski prevod):
- dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu izdano po predpisih matične države,
- dokazilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi),
- dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerem bo navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz slednjega pa mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk posameznih predmetov,
- potrdilo združenja oziroma organa, v katerega je posameznik vpisan v matični državi,
- dokazilo, da ima posameznik v matični državi pravico opravljati storitve, zaradi katerih se vpisuje v imenik (kot ustrezno dokazilo se šteje potrdilo pristojnega organa države o reguliranosti poklica in izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje poklica v matični državi ali dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah v primerih, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran),
- dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID ( Opomba: v času do 1.6.2019 velja kot ustrezno dokazilo o zavarovanju odgovornosti v skladu z ZGO-1 oziroma ZGeoD – 1, pri čemer pa mora biti iz dokazila razvidno, da zavarovalna polica krije tudi odgovornost kandidata),
- dokazilo delodajalca o praktičnih izkušnjah (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev),
- dokazilo, da mu s pravnomočno sodno odločbo ni izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala,
- dokazilo o plačani vpisnini v višini 275,00 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228. V primeru, da nakazujete iz tujine so podatki za nakazilo: SKB banka Ljubljana, SWIFT SKB ASI 2X 1255061, pri SKB d.d. Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

 

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobili v tretjih državah, se lahko vpiše v Imenik pooblaščenih inženirjev in opravlja regulirani poklic po ZAID pod pogojem materialne vzajemnosti le, če so njegove pridobljene poklicne kvalifikacije primerljive tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije.