Imeniki Seznami  


Navodila in pogoji vpisa

 

Vlogo za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev mora posameznik oddati na predpisanem obrazcu za vpis, ki je objavljen na naši spletni strani (obrazec lahko natisnete). Vloga mora biti pravilno izpolnjena.

V skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 126/07, 108/09 in 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.) se lahko v imenik vpisujejo:

 • državljani Republike Slovenije,
 • državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali držav, s katerimi je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: državljani države pogodbenice)
 • državljani tretjih držav.

 

Državljan Republike Slovenije se lahko vpiše v imenik, če ima:

 • v Republiki Sloveniji pridobljeno univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo ali višjo strokovno izobrazbo ali da ima v Republiki Sloveniji nostrificirano diplomo o pridobitvi takšne izobrazbe, ki zagotavlja znanja, potrebna za izdelovanje načrtov v skladu iz 3. do 10. točke drugega odstavka 36. člena Zakona o graditvi objektov, znanja s področja opravljanja geodetskih storitev, odgovornega vodenja del in drugih inženirskih storitev,
 • pri IZS opravljen strokovni izpit za odgovorno gradbeno in drugo projektiranje, opravljanje geodetskih storitev, odgovorno vodenje del oziroma opravljanje drugih inženirskih storitev oziroma opravljen strokovni izpit po zakonu o graditvi objektov po prejšnjih predpisih,
 • urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določili Zakona o graditvi objektov
 • ustrezne delovne izkušnje in sicer za:

         a) odgovorno projektiranje za manj zahtevne in enostavne  ojekte mora imeti posameznik:

  • z univerzitetno izobrazbo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev po pridobljeni univerzitetni izobrazbi
  • z visoko strokovno izobrazbo najmanj 5 let delovnih izkušenj po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi,

b) odgovorno projektiranje za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte mora imeti posameznik:

 • z univerzitetno izobrazbo najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev po pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
 • z visoko strokovno izobrazbo najmanj 7 let delovnih izkušenj na področju projektantskih storitev po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi,

c) odgovorno vodenje del za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte mora imeti posameznik:

 • univerzitetno izobrazbo ter najmanj 5 let delovnih izkušenj pri gradnjah,
 • visoko strokovno izobrazbo ter najmanj 7 let delovnih izkušenj pri gradnjah,
 • višjo strokovno izobrazbo in najmanj 10 let delovnih izkušenj pri gradnjah

 

      d) odgovorno revidiranje mora posameznik:

 • izpolnjevati pogoje pod točko a) in še dodatno strokovni izpit za revidiranje

 

e) odgovornega geodata mora imeti posameznik:

 • magisterska izobrazba po študijskem programu druge stopnje geodetske smeri in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju geodezije po pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
 • univerzitetno izobrazbo in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju geodezije po pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
 • visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju geodezije po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi,
 • višjo izobrazbo ter najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju geodezije po pridobljeni visoki strokovni izobrazbi.

 

Državljan države pogodbenice se v imenik IZS vpiše v osmih dneh po dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije. Informacije o izdaji odločb o priznanju poklicnih kvalifikacij najdete na naši spletni strani. Več o izdaji poklicnih kvalifikacij najdete tukaj.

 

Državljan tretje države se lahko vpiše v imenik IZS in opravlja regulirani poklic po Zakonu o graditvi objektov pod pogojem materialne vzajemnosti le, če so njegove pridobljene poklicne kvalifikacije enakovredne tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije.

 

 

Vloge za vpis obravnava komisija enkrat mesečno.


 
 
 
 

Dokumenti

 Obrazec za vpis (58 KB)