Imeniki Seznami  


Izbris iz imenika pooblaščenih inženirjev

Pooblaščenega inženirja se lahko izbriše iz imenika IZS, če:

1. sam pisno zahteva izbris;

2. mu je pravnomočno izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja storitev;

3. se ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje storitev;

4. mu je bil v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa iz imenika;

5. umre.

 

Z izbrisom iz imenika posamezniku ugasnejo vse pravice, ki jih je imel iz naslova vpisa. Izbrisana oseba mora najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu vrniti enotni žig in člansko izkaznico evidenčni službi. V primeru izbrisa iz imenika zaradi smrti, morajo za vrnitev enotnega žiga in članske izkaznice poskrbeti dediči umrlega.

 

Za izbris lahko član zaprosi kadarkoli, vendar se mu za tekoče leto odpiše članarino le v primeru, da prejme zbornica vlogo do konca februarja tekočega leta. Komisija za vpis lahko za tekoče leto odobri odpis članarine tudi v primeru, ko prejme vlogo kasneje, a le tistemu članu, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne potrebuje enotnega žiga. Tej vlogi mora posameznik predložiti enotni žig in izkaznico pooblaščenega inženirja, zdravniška dokazila ter izjavo, da v tekočem letu ni uporabljal žiga.

 

Vloge za vpis obravnava komisija enkrat mesečno.

 

 Vloga za izbris (92 KB)


 
 
 
 

Dokumenti

 Obrazec za vpis (58 KB)