Imeniki Seznami  


Izbris iz Imenika pooblaščenih inženirjev

 

Pooblaščenega inženirja se lahko izbriše iz Imenika pooblaščenih inženirjev, če:
1. umre,
2. sam pisno zahteva izbris,
3. se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 7. člena ZAID ( nima pridobljene ustrezne izobrazbe, nima dovolj praktičnih izkušenj, nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita oz. mu je s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov in inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala).

 

Z izbrisom iz imenika posamezniku ugasnejo vse pravice, ki jih je imel iz naslova vpisa. Izbrisana oseba mora najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o izbrisu vrniti žig pristojni službi IZS, sicer ga IZS na njegove stroške prekliče v Uradnem listu RS.
 
Za izbris lahko član zaprosi kadarkoli, vendar se mu za tekoče leto članarina ne vrne.

 Vloga za izbris (97 KB)