E-Izobraževanja  


13. slovenski kongres o cestah in prometu

Standarda za beton SIST 206 in SIST 1026 – mejne vrednosti za sestavo in lastnosti betona