Dobra inženirska praksa  


Večstanovanjska stavba Pipanova pot - primer pasivne gradnje

Ime objekta:

Večstanovanjska stavba Pipanova pot 28

Lokacija:Vižmarje, Ljubljana
Leto izvedbenih del:2012
Investitor:Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Naročnik:Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Projektant:Dans arhitekti d.o.o.
Odgovorni projektant:

Mihael Dešman, univ.dipl.inž.arh.

Nadzornik:Imovina d.o.o., Ljubljana
Odgovorni nadzornik: Roman Frantar
Izvajalec:GIVO d.o.o., Ljubljana
Odgovorni vodja del:Tomaž Hribar

 

Glavni tehnični podatki o objektu:
Tlorisni gabariti:  12.80 x 20.00 m
Etažnost:     k+P+1N
Brutto površina:   866 m2

 

Glavni tehnični podatki o vgrajenih sistemih:

 

Objekt je izdelan v pasivnem standardu, kar pomeni, da je poraba energije za ogrevanje nižja od 15 kWh/m2 na leto. Armiranobetonska konstrukcija s ploskovnim temeljem na ekstrudiranem polistirenu je obdana s kakovostno toplotno zaščito brez neobdelanih toplotnih mostov, v povprečju je U enak 0,12 W/m2K, okna so troslojna, U = 0,7 W/m2K. Ves ovoj je grajen zrakotesno, zahtevana zrakotesnost pod 0,5 izmenjav na uro pri nadtlaku 50 Pa, je bila že pri prvih meritvah nižja, saj je bilo izmerjeno 0,3 izmenjave na uro.

 

Ogrevanje prostorov je izvedeno z malimi 400W električnimi radiatorji nad okni, kjer so tudi dovodi za vtočni zrak. Stavba ima centralno prezračevalno napravo z zemeljskim prenosnikom toplote in visoko stopnjo rekuperacije: zunanji zrak vstopa v objekt preko soledefrosterja (prenosnik toplote priključen na vodni zemeljski prenosnik toplote, ki obsega 800 tm plastičnih cevi napolnjenih s solnico), ki zunanji zrak poleti ohladi, pozimi pa predgreva. Zrak nadaljuje pot v prezračevalni napravi preko visoko zmogljivega rekuperatorja (izkoristek toplote 92% po EN 308), ki ima vgrajen električni dogrelnik, ki po potrebi dogreje zrak do 190° C. Ogrevanje sanitarne vode je urejeno z lokalnimi električnimi grelniki vodeza vsako bivalno enoto posebej.  

 

Na strehi je fotovoltna elektrarna moči 14 kW, ki proizvede enako količino električne energije, kot je potrebna za obratovanje objekta, brez upoštevanja ogrevanja tople sanitarne vode. Vrednost prodane električne energije bo lastnik objekta usmeril v znižanje najemnin najemnikov, kar predstavlja nekakšen okoljsko socialni "perpetuum mobile".

 

 

Obrazložitev:

 

Celotna zasnova postavitve objekta v prostor in zunanje ureditve izhaja iz lege gradbene parcele (1027 m2) med ulico Pipanova pot in železniško progo Ljubljana-Jesenice. Na severnem vstopnem delu je zato urejeno parkirišče, objekt pa je postavljen na širši južni del parcele in ne presega zazidalne meje proti železnici. Na nagnjenem vstopnem delu je urejeno parkiranje, na preostalih prostih površinah (proti jugu in zahodu) so urejene zelenice in otroško igrišče.

 

Objekt ima sodoben arhitekturni izraz, v okolje se vključuje s preprosto členjeno stavbno maso in natančno umerjenim volumnom. Gre se za manjši stanovanjski objekt, ki ne razkriva števila bivalnih enot in tipa stanovanj, saj ga obdaja poenotena opna, pa tudi okna niso orientirana proti vhodni strani.

 

Klet objekta je delno odprta proti zunanjim površinam-poglobljenemu terenu in lahko služi za bivalne in skupne prostore, to so vhod z vetrolovom, stopnišče, dve bivalni enoti za funkcionalno ovirane osebe in večnamenski prostor.

 

Na delno vkopano bazo je postavljena kompaktna stavbna masa dveh etaž. Nad vhodom je izoblikovan previs, ki sloni na dveh poševnih stebrih. Slednja dajeta objektu specifično identiteto. 

 

Fasade so preproste in ritmično strukturirane z okni enot, ki so pravzaprav balkonska vrata, saj vodijo na ozek balkon. Pred balkonom je ograja v celotni višini, ki služi za intimnost balkonov, delno senči zasteklitve, delno zakriva sušenje perila. Orientacija vseh 22 bivalnih enot (v dveh etažah), je vzhod-zahod kar, omogoča ustrezno dnevno osončenost, predvsem v zimskem času.