Dobra inženirska praksa  


Stanovanjski objekti

OBJEKT: Večstanovanjska stavba Pipanova pot - primer pasivne gradnje

Objekt je izdelan v pasivnem standardu, kar pomeni, da je poraba energije za ogrevanje nižja od 15 kWh/m2 na leto. Armiranobetonska konstrukcija s ploskovnim temeljem na ekstrudiranem polistirenu je obdana s kakovostno toplotno zaščito brez neobdelanih toplotnih mostov, v povprečju je U enak 0,12 W/m2K, okna so troslojna, U = 0,7 W/m2K. Ves ovoj je grajen zrakotesno, zahtevana zrakotesnost pod 0,5 izmenjav na uro pri nadtlaku 50 Pa, je bila že pri prvih meritvah nižja, saj je bilo izmerjeno 0,3 izmenjave na uro. 


OBJEKTA: Steletova 8 in Kvedrova 17

Javni stanovanjski sklad MOL, v skladu s svojim odlokom o ustanovitvi, investira v gradnje ali prenove stanovanj, predvsem v neprofitna stanovanja.

Izkazalo se je, da je neplačevanje obratovalnih stroškov zelo pogosto razlog dolgoletnih sporov med najemniki in upravniki. Prav zaradi tega, da se obratovalni stroški zmanjšajo in da se v stanovanju ohrani kvaliteta bivanja, je JSS MOL v zadnjih petih letih iskal tehnične rešitve in pridobival znanje, vse z namenom racionalizacije nujnih obratovalnih stroškov.

Seveda so Skladove aktivnosti sovpadale z uvajanjem nove zakonodaje in novih tehnologij v gradbeništvu, vse z namenom zmanjševanja rabe energije in posledično manjšega vpliva toplogrednih plinov na okolje.

Javni stanovanjski sklad MOL je tako v letu 2007 izvedel dve energijski sanaciji večstanovanjskih stavb na Steletovi 8 in Kvedrovi 17, kar predstavlja pilotska posega kakovostne sanacije dveh starejših stanovanjskih stavb v Ljubljani.