Dobra inženirska praksa  


Poslovni objekti

OBJEKT: Saxonia Franke - primer trajnostne gradnje v industriji

Objekt je vsekakor dober primer trajnostne gradnje, saj je zasnovan na način, da pridobiva vso toplotno energijo za ogrevanje iz odpadne toplote, ki nastaja v proizvodnem procesu. Sistem je zasnovan tako, da predvideva maksimalno mogočo izrabo odpadne toplote. Prostori, ki nimajo zadostnih notranjih virov kot proizvodnja in jih je potrebno ogrevati, se ogrevajo s talnim, skladišče pa s toplozračnim ogrevanjem. V poletnem času v sistemu talnega ogrevanja kroži hladna voda, ki pripomore k boljšemu temperaturnemu ugodju.


OBJEKT: Vrtec Trebnje

Konstrukcijsko je objekt je zasnovan kot nizko - energijski objekt v klasično – montažni gradnji s sovprežno med etažno konstrukcijo. Izbrani sistem, ob upoštevanju vseh bistvenih zahtev gradnje, zagotavlja tudi relativno kratek rok realizacije celotnega projekta. Nosilna konstrukcija je pretežno jeklena - vijačena, kletni del s stopniščnim jedrom in dvigalnimi jaški je armiranobetonski. Celotni fasadni ovoj sestoji iz raznolikih TRIMO fasadnih sistemov.


OBJEKT: Nizkoenergijski poslovni objekt Kobra

Stavba KOBRA koristi vse razpoložljive vire energije na lokaciji (sonce – priprava sanitarne vode in proizvodnja električne energije, geotermalno energijo – zračni zemeljski prenosnik toplote, podtalnica in geosonde). Proizvodnjo toplote zagotavljajo toplotna črpalka, z zemeljskim prenosnikom toplote se izvaja začetno ogrevanje ali hlajenje zunanjega zraka. Gradbena fizika je zasnovana po principih »Passivhaus-standardov«.


OBJEKT:  Bohinj Park EKO Hotel

Bohinj Park EKO Hotel je bil zgrajen z veliko pozornostjo do okolja in je kot tak trenutno eden najbolj naprednih, energetsko učinkovitih namestitvenih kompleksov v centralni Evropi. Od otvoritve dalje v juniju 2009 se izdatno posveča trajnostnim vprašanjem, maja 2010 pa je tudi uradno postal 1. ekološki resort v Sloveniji, ki se ponaša s prestižnim trajnostnim Green Globe certifikatom.


OBJEKT:  Osnovna šola Brezovica

Naročnik je imel enostavno zahtevo: nadomestno gradnjo, ki bo zadoščala za povečano število učencev, zagotavljala nizke obratovalne in vzdrževalne stroške, zgrajena v kratkem času, investicija pa ne sme preseči predvidenih sredstev.
Izbrani arhitekt ni obremenjeval investitorja s podrobnostmi gradnje, ampak je vse naročnikove potrebe združil v pojmu ekologične arhitekture. Odločil se je za nizkoenergijski objekt kompaktne zasnove, ki s svojimi lastnostmi zagotavlja nizko porabo energije, hkrati pa zagotavlja enostavno izvedbo.


OBJEKT:  Kristalna palača

Z izgradnjo Kristalne palače, poslovnega, trgovskega in družabnega središča, ki obsega 41.000 m2 uporabnih površin, je BTC izpolnil najvišja pričakovanja in zahteve njegovih uporabnikov – tako v arhitekturi, okoljskih standardih kot ustvarjalnem in bivanjskem udobju. Prvovrstni tehnološki in ekološki materiali, izvirna in sodobna arhitektura ter elegantno in udobno zasnovana notranjost ustvarjajo unikaten prostor, ki bo uporabnikom in njenim obiskovalcem omogočil, da se bodo v njem počutili udobno, varno in sproščeno.


OBJEKT: Večnamenski objekt AB Pesnica (Mercator Pesnica)

Je ena izmed petih zgradb v Sloveniji, ki so za svojo nizko porabo pridobili certifikat Evropske Komisije GreenBuilding. Slednje pomeni, da objekt potroši 25% manj energije, kot je zahtevano po najstrožjem nacionalnem energetskem predpisu. Toda večnamenska stavba AB Pesnica slednje zahteve še presega.


OBJEKT: Sistem gašenja z vodno meglo

Potniški terminal T-2 letališča Jožeta Pučnika v Ljubljani je med najpomembnejšimi investicijami v Sloveniji v zadnjih letih. V dogovoru z investitorjem, avtorjem arhitekturne zasnove ter strokovnjaki požarne varnosti v Sloveniji in zunaj nje smo se odločili za v Sloveniji še vedno novo tehnologijo požarne zaščite: gašenje z visokotlačno vodno meglo.


OBJEKT: Modularna montažna jeklena gradnja - vrtec Podpeč

Sistem modularni vrtci je inovativen, hiter način gradnje, ki za potrebe naročnika in končnega uporabnika izkorišča vse funkcionalne prednosti, ki jih mobilna, modularna gradnja ponuja. Sestav ponuja hitro, računalniško podprto idejno rešitev iz modularno tipiziranih bivalnih enot. Možno je sestaviti tloris v skladu z veljavnimi predpisi in minimalnimi standardi. Omogočena je gradnja v širino in višino do treh etaž, kar predstavlja idealno rešitev v primeru mešanega programa upravnih prostorov in varstvenih enot.


OBJEKT: Porsche center - modularni fasadni sistem

Osnovno vodilo pri izbiri fasadnega ovoja je bilo, da naj ta ne bo zgolj atraktiven in eleganten temveč naj zadosti tudi visokim standardom na področju vodotesnosti in požarne odpornosti. Odgovor na svoje zahteve so našli v modularnem fasadnem sistemu Qbiss by trimo mednarodno priznanega slovenskega proizvajalca Trimo d.d., ki je za fasadni sistem, ki je vgrajen na tem objektu, v letu 2009 prejel nagrado IZS za inovativnost na področju graditve objektov.


OBJEKT: Varnostna razsvetljava v Upravnem centru Logatec

V vsakem primeru mora varnostna razsvetljava ohraniti določeno raven osvetljenosti v prostoru (t.i protipanična razsvetljava), poleg tega pa z osvetlitvijo poti umika zagotoviti varno evakuacijo (osvetlitev poti in označitev smeri). Varnostna razsvetljava se načrtuje v skladu s smernicami evropskega standarda EN1838, ki za posamezne namene določa sledeče vrednosti osvetlitve: poti umika vsaj 1 lx, protipanična razsvetljava vsaj 0.5 lx, hidranti, gasilni aparati vsaj 5 lx. Število varnostnih znakov naj bo tolikšno kot zadostuje za nedvoumno označitev poti umika, kar pomeni pri vsaki spremembi smeri, pri vsakem križišču na poti umika in nad vsakimi vrati na poti umika (izhod v sili).


OBJEKT: Dom starejših Janeza Krstnika - uporaba OVE pri inteligentno krmiljenem nizkoenergijskem objektu

Objekt je bil v začetku z energetskega vidika načrtovan klasično - z 12 cm toplotne izolacije na stenah, 18 cm na strehi in okna z dvojno klasično zasteklitvijo. Kot vir toplote in hladu so bile predvideni 4 plinski kotli vezani v kaskado za ogrevanje in pripravo tople pitne vode ter 2 hladilna agregata za pripravo hladilne vode za potrebe hlajenja objekta. Ogrevanje naj bi bilo izvedeno z radiatorji in ventilatorskimi konvektorji, reguliranimi s sobnimi termostati. Mehansko prezračevanje je bilo predvideno samo za skupne prostore.


OBJEKT: Nadzidava obstoječega objekta - Oddelek za matematiko

Naloga projekta, ki je zaživel leta 2003, je bila nadzidava ter potresna in statična ojačitev obstoječe armiranobetonske skeletne konstrukcije, ki je bila dograjena leta 1970.

Obstoječi objekt tlorisne dimenzije 63 x 15 m je bila armiranobetonska okvirna konstrukcija brez nosilnih sten, temeljen globoko s Franky piloti. Na podlagi osnovnega projekta iz leta 1963 je bilo razvidno, da objekt ni bil zgrajen v celoti. Namesto 5-ih etaž se je izvedlo le 3 etaže.


OBJEKT: Tehnološki park VP 3/2 Brdo

Z naročnikom Tehnološki Park Ljubljana d.o.o., ki je tudi 14% soinvestitor v projektu, je bila sklenjena pogodba o Celoviti oskrbi z energijo z osnovno investicijsko vrednostjo 1.790.000 €, kjer se je Petrol za 15 letno obdobje zavezal oskrbovati celotno območje TPL-ja s potrebno toploto, hladom, ogrevano sanitarno vodo in električno energijo (v primeru izpada zunanjega napajanja).


OBJEKT: Prva prenova javne stavbe v pasivni tehnologiji v Sloveniji

Vrtec Manka Golarja v Gornji Radgoni sestavljata dve pritlični stavbi, vsaka s približno 900 m2 neto ogrevane površine: starejši del na Kocljevi 2 (v nadaljevanju stavba »X«), ki je bil zgrajen pred tridesetimi leti (1975) in novejši del na Kocljevi 4 (v nadaljevanju stavba »L«), ki je bil zgrajen sedem let kasneje (1982). Prenova v pasivni tehnologiji je popolnoma spremenila energijsko zasnovo stavb Vrtca Manka Golarja: pred prenovo sta se stavbi ogrevali na skupno kotlovnico na kurilno olje z močjo ca. 300 kW, sedaj vse potrebe pokrivata dve toplotni črpalki voda – voda z močjo 12 kW in dva manjša solarna sistema.OBJEKT: Menerga Maribor

Nizkoenergijska inteligentna poslovna zgradba Menerga je primer arhitekture v sozvočju z okoljem. Ugodni ambientalni učinki - kot so primerna osvetljenost, izbrani koti padanja svetlobe, učinki senčenja, izkoriščanje pasivnih virov energije, regulacija osvetljenosti in vtoka energije sončnega sevanja - zavisijo od pametne regulacije energetike in sinhroniziranega krmiljenja podsistemov.


OBJEKT: TRIP - Trimo raziskovalno-inovacijska podmornica

Tako kot je kapitan Nemo v Jules Vernovem romanu »20.000 milj pod morjem« za premagovanje meja znanega uporabljal svojo podmornico Nautilus, tako si tudi Trimo za svoje poti v globine znanja lahko pomaga s svojim Nautilusom, ki so ga poimenovali TRIP ali Trimo Raziskovalno-Inovacijska Podmornica. V njej so svoje mesto dobili oddelki Razvoja, Informatike, Tehnične podpore in Kakovosti ter CBS Inštitut (Complete Building Solutions Institute).