Dobra inženirska praksa  


Pogodbena komasacija - PPC Komenda

Ime objekta:

POGODBENA KOMASACIJA - PPC KOMENDA

Lokacija: med naseljem Žeje na JV delu Kranjskega polja ter Vodicami
Leto izvedbe: 2009
Geodetski postopek: Pogodbena komasacija
Naročnik: PC Komenda d.o.o.
Podlaga:

Odlok o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone Komenda - ozka dela - II. faza

Izvajalec:

Geodetski biro Apolonij d.o.o.

Vodja projekta: 

Angelca Borštnar univ.dipl.inž.geod.

Odgovorni geodet:  Sašo Mavec dipl.inž.geod.

Geodetsko podjetje je izvedlo po sedaj dostopnih podatkih največjo pogodbeno komasacijo v Sloveniji, ki je bila tudi realizirana v zemljiški knjigi in evidentirana v zemljiškem katastru. Komasacija je bila izvedena na območju poslovno proizvodne cone Komenda. Območje pogodbene komasacije je bilo večje od 70 ha, namenjeno pa je bilo izgradnji poslovne cone, ki se je navezoval na njen že zgrajen del v obsegu 18 ha.

 

Predhodna geodetska dela so obsegala ureditev oboda komasacije in pobudo geodetski upravi, da manjše število parcel, ki so segale v drugo katastrsko občino, pripoji k večjemu območju, s čimer se je pridobila enotna zaokrožena celota.

 

Rezultat celotnega tehničnega dela geodetskega postopka je bil elaborat pogodbene komasacije, ki je strokovna podlaga za uvedbo upravnega dela postopka pogodbene komasacije pri pristojni geodetski upravi. Elaborat pogodbene komasacije vsebuje naslovno stran, skico, prikaz sprememb, izračun površin parcel in digitalne podatke. V sklopu celotnega postopka pogodbene komasacije je bila pridobljena tudi odločba o komasacijskem dovoljenju ter izjave vseh lastnikov o tem, da jim je bil v naravi pokazan potek mej, nastalih s komasacijo, in da se z njimi strinjajo. V dogovoru z naročnikom je izvajalec izdelal tudi samo pogodbo o komasaciji, vložil zahtevek na pristojno geodetsko upravo za uvedbo upravnega postopka pogodbene komasacije in po izdaji dokončne odločbe o evidentiranju pogodbene komasacije pripravil še zemljiškoknjižni predlog, na podlagi katerega je sodišče izvršilo vknjižbo lastninske pravice na novo nastalih parcelah v skladu s pogodbo o komasaciji in o tem obvestilo pristojno geodetsko upravo, ki je na podlagi pravnomočnega sklepa o vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo evidentirala parcele in njihove meje v zemljiškem katastru kot urejene. S tem je bila komasacija tudi pravno formalno zaključena.

 

S pogodbeno komasacijo je bila realizirana načrtovana prostorska ureditev na območju z neurejenim in razdrobljenim parcelnim stanjem ter različno lastniško strukturo zemljišč.

 

Verjamemo, da bo pogodbena komasacija, ki je pomemben institut urejanja prostora, zaradi svojih prednosti v prihodnosti bolj uporabljena. Namesto številnih parcelacij, pogodb in s tem povezanimi stroški imamo enoten postopek, v katerem pride do nastanka novih parcel oz. do evidentiranja novih parcel in njihovih meja v zemljiškem katastru ter do prenosa lastninske pravice v zemljiški knjigi na več parcelah hkrati na podlagi ene same pogodbe, kar je za lastnike stroškovno in časovno bistveno ugodneje. Ker gre za pogodbeni princip, pa so izključeni tudi sodni spori glede ureditve meje med parcelami, ki so predmet komasacije, in s tem povezani stroški.