Dobra inženirska praksa  


Področje geodezije

OBJEKT: Razdružitev zemljišča agrarne skupnosti

Zemljišča so v solastnini, kar pomeni da ima več oseb solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari v deležu, ki je določen v sorazmerju s celoto in se izraža v odstotku ali ulomku, predstavlja pa idealni delež.


OBJEKT: Vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike (PREG)

Vpogled za registrirane uporabnike (PREG) omogoča vpogled v vse geodetske podatke, ki so v večnamenskem, uporabnikom prilagojenem sistemu distribucije. Storitev vpogleda v geodetske podatke omogoča iskanje po atributih in grafiki po vseh podatkovnih zbirkah, vključenih v sistem.


OBJEKT: Pogodbena komasacija - PPC Komenda

Geodetsko podjetje je izvedlo po sedaj dostopnih podatkih največjo pogodbeno komasacijo v Sloveniji, ki je bila tudi realizirana v zemljiški knjigi in evidentirana v zemljiškem katastru. Komasacija je bila izvedena na območju poslovno proizvodne cone Komenda. Območje pogodbene komasacije je bilo večje od 70 ha, namenjeno pa je bilo izgradnji poslovne cone, ki se je navezoval na njen že zgrajen del v obsegu 18 ha.


OBJEKT: Viadukt čez dolino Mangartskega potoka

Vsa geodetska dela so bila izvedena z elektronskim tahimetrom Leica TCRM1203. Za potrebe zakoličbe in monitoringa je bila stabilizirana mreža geodetskih točk. Primarna mreža, sestavljena iz treh betonskih stebrov z nastavkom za prisilno centriranje, je bila stabilizirana na mestih vidnih z objekta.


OBJEKT: Pešpot Šmartinsko jezero

Skladno s prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Šmartinskega jezera je kot javni interes okoli jezera predvidena ureditev in izgradnja pešpoti. Projekt je zajemal ureditev in izgradnjo pešpoti s spremljajočimi objekti (počivališča, sanitarije) med zalivom pri Gradu (Runtole), do pregrade oziroma parkirišča in proti čolnarni Muzelj v skupni dolžini cca. 3.250m.

 


OBJEKT: Komasacija kmetijskih zemljišč na območju komasacije Markovci jug

Osnovni cilj izvedbe komasacije je izboljšanje kmetijske proizvodnje na do sedaj razdrobljenih in razpršenih obdelovalnih površinah enega lastnika oziroma uporabnika. Zaradi razdrobljenosti in razpršenosti obdelovalnih površin je namreč ekonomska izraba precej nižja, saj taka razporeditev parcel povzroča dodatne stroške pri njihovi obdelavi. Z zložbo kmetijskih zemljišč se izboljša parcelna struktura in poveča površina obdelovalnih parcel, oblikovani in urejeni so dostopi do parcel in posledično zmanjšani stroški kmetijski pridelave. S tem se kmetijam omogoči tudi, da so z znižanimi pridelovalnimi stroški, lahko bolj konkurenčni na trgu.