Dobra inženirska praksa  


Predor pod Ljubljanskim gradom

Ime objekta:Predor pod Ljubljanskim gradom
Lokacija:Ljubljana
Leto izgradnje in sanacije:

1959 in 2009  

Investitor in naročnik:Mestna občina Ljubljana
Projektant:Geoportal d.o.o.
Odgovorni vodja projekta:

dr. Jakob Likar, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.

Odgovorni projektant:Melanija Huis, univ.dipl.inž.grad.
Nadzor:

MCM-inženiring d.o.o.

Odgovorni nadzornik:Milan Črepinšek, univ.dipl.inž.grad.
Izvajalec:SCT d.d.
Odgovorni vodja del:Edvard Kastelic, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol.
Čas izvedbe sanacije:

avgust - november 2009


 

Obrazložitev:

 

Predor pod Ljubljanskim gradom je bil zgrajen leta 1959. Način gradnje, ki je bil uporabljen takrat, in kasnejši manjši posegi v okviru rednega vzdrževanja, so omogočali praktično neprekinjeno uporabo. V zadnjem času pred sanacijo pa je bilo opaziti več sprememb na oblogi v predoru, ki so kazale na počasno zmanjševanje nosilnih sposobnosti obloge ter pojav razpok in manjših pronicanj hribinske vode v predor, ki so izkazovali dotrajanost notranje obloge. Osnovni namen sanacije predora je bil vzpostavitev učinkovitejšega kontroliranega zbiranja in odvajanja zalednih vod, ki so pogoj za trajno stabilnost in nemoteno obratovanje predora.

V prvi fazi sanacije je bilo potrebno odstraniti poškodovani del notranje obloge do globine največ 25 cm v celotni dolžini predora, ki sicer znaša 487 m. Tako izvedena reprofilacija je zagotavljala izvedbo svetlega profila predora z upoštevanimi zahtevami veljavnih predpisov. Na tako pripravljeno podlago je bila vgrajena vodoneprepustna mebrana ter linijski odvodnjevalni sistem. Notranja obloga je bila izvedena v debelini 30 cm. V drugi fazi sanacije je bilo v predoru izvedeno tudi novo vozišče in obnovljeno hidrantno omrežje ter vgrajena nova elektrostrojna oprema.

Dela so potekala praktično v samem središču mesta. Izvedena so bila v rekordnem roku, kar je bilo doseženo z brezhibnim medsebojnim sodelovanjem Investitorja, Nadzora, Projektanta in Izvajalca.

 

 

Slika 1: KPP PLG iz leta 1951.

Slika 2: Poškodbe notranje obloge.

Slika 3: Pred reprofilacijo.

Slika 4: Reprofilirana obloga.

Slika 5: Priprava podlage za vgradnjo hidroizolacijske plasti.

Slika 6: Vgradnja hidroizolacijske plasti.

Slika 7: Opaženje prve kampade.

Slika 8: Betoniranje notranje obloge.

Slika 9: Rušenje vozišča.

Slika 10: Saniran predor.